Obchodní podmínky

Cestovní agentura OceanLand - Ing. Aleš Stránský IČO: 69819891, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
1. OBECNÁ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY

Cestovní agentura OceanLand (dále jen „zprostředkovatel“) zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří - pořadatelů (dále jen „pořadatel“). Zprostředkování prodeje zájezdu provádí zprostředkovatel na základě smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů, plaveb, letenek, ubytování a/nebo jiných služeb cestovního ruchu (dále jen „služba“) uzavřené s pořadatelem. Pořadatel je řádně pojištěn proti úpadku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele (dále jen „VOP“) upravují (i) podmínky, za kterých zprostředkovatel zprostředkovává prodej služby nabízené pořadatelem, (ii) postup při objednání služby a (iii) podmínky uzavření a vzniku cestovní smlouvy mezi pořadatelem a osobou uvedenou v cestovní přihlášce/smlouvě (dále jen „přihláška“) jako objednávající (dále jen „objednávající“) a/nebo osobou, v jejíž prospěch bude cestovní smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“; v těchto VOP dále jen „cestovní smlouva“). Za dodržení povinností uvedených v VOP však plně odpovídá objednávající.

Zprostředkování prodeje služby poskytované pořadatelem je charakterizována zejména závazkem zprostředkovatele zprostředkovat uzavření cestovní smlouvy mezi pořadatelem a zákazníkem, jejímž předmětem bude poskytnutí služby pořadatelem - služby vybrané zákazníkem a uvedené v přihlášce. Zprostředkovatel uzavírá při zprostředkování služby pořadatele cestovní smlouvu jménem pořadatele, pro kterého je služba zprostředkována. Smluvními stranami cestovní smlouvy jsou pořadatel a zákazník.

Vzájemná práva a povinnosti pořadatele a zákazníka z cestovní smlouvy se řídí Všeobecnými podmínkami (platebními a cestovními podmínkami) pořadatele (dále jen „podmínky pořadatele“) a přihláškou. Vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a zákazníka upravující zprostředkování prodeje služby se řídí VOP a přihláškou.2. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
2.1. Objednávka služby

Zákazník provádí objednávku služby (dále jen „objednávka služby“) (i) buď prostřednictvím vyplnění on-line formuláře na internetových stránkách zprostředkovatele (www.oceanland.cz) a jejím následným odesláním (dále jen „on-line objednávka“) (ii) telefonicky konzultací s operátorem zprostředkovatele (dále jen „telefonická objednávka“) nebo (iii) osobně v kanceláři zprostředkovatele (dále jen „osobní objednávka“). Objednávka služby je v každém případě nezávazná. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo objednávku služby i bez odpovědi zákazníkovi odmítnout, a to zejména tehdy, obsahuje-li objednávka služby neúplné, nesprávné nepravdivé a/nebo rozporuplné údaje.


2.2. Potvrzení objednávky služby
2.2.1 On-line objednávka, telefonická objednávka

Po odeslání on-line objednávky nebo po učinění telefonické objednávky zašle zprostředkovatel zákazníkovi elektronickou poštou (e-mailem) přihlášku k objednané službě a pokyny týkající se placení úhrady služby zákazníkem (dále jen „pokyny k platbě“), popř. další dokumenty. Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v přihlášce, v pokynech platby, popř. v dalších dokumentech zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi řádně zkontrolovat. Zprostředkovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zákazníkovi uvedením nesprávných údajů v přihlášce. Po zkontrolování přihlášky a pokynů k platbě, popř. dalších dokumentů zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi podepíše zákazník přihlášku a zašle ji faxem na fax. číslo uvedené v přihlášce nebo naskenovanou elektronickou poštou (e-mailem) zpět zprostředkovateli. Přihlášku je povinen podepsat výlučně objednávající. Závazná rezervace (zaknihování) služby však bude provedena až po zaplacení služby zákazníkem (článek 3).

2.2.2 Osobní objednávka

Při osobní objednávce podepíše objednávající přihlášku u zprostředkovatele. Článek 2.2.1 se použije přiměřeně. Článek 3 není dotčen.3. ZAPLACENÍ SLUŽBY, ZAKNIHOVÁNÍ SLUŽBY, VZNIK CESTOVNÍ SMLOUVY
3.1 Zaplacení služby

K zaknihování zákazníkem objednané služby u pořadatele dojde až po zaplacení celkové ceny uvedené v přihlášce (dále jen „celková cena“) nebo – sjednali si zákazník a zprostředkovatel zaplacení zálohy na celkovou cenu – po zaplacení zálohy na celkovou cenu (dále jen „záloha na celkovou cenu“). Vzhledem k tomu, že on-line databáze nabízených služeb (včetně cen za služby) se průběžně mění a zaknihování služby bude provedeno až po platbě služby, je v zájmu zákazníka zaplatit celkovou cenu, popř. zálohu na celkovou cenu co nejdříve.

Zaplacení celkové ceny, popř. zálohy na celkovou cenu (v těchto VOP také jen „platba služby“) může zákazník provést následujícím způsobem:

  • v hotovosti v kanceláři zprostředkovatele; nebo
  • hotovostním vkladem na účet zprostředkovatele na jakékoliv pobočce Komerční banky, a.s. (dále jen „KB“) nebo Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „ČSOB“), vždy ale pouze v rámci stejné banky pro urychlení transakce; nebo
  • bankovním převodem na účet KB nebo ČSOB, vždy ale pouze v rámci stejné banky pro urychlení transakce.

Zákazník je oprávněn zaplatit službu také jiným způsobem; výše uvedené způsoby však zajistí nejrychlejší zaplacení služby.


3.2 Zaknihování služby, vznik cestovní smlouvy

Po provedení platby služby zákazníkem zprostředkovatel provede zaknihování služby uvedené v přihlášce u pořadatele. Po provedení zaknihování služby obdrží zákazník konfirmaci o zaknihování objednané služby – „Cestovní potvrzení“. Tímto okamžikem, tj. doručením „Cestovního potvrzení“ objednané služby zákazníkovi, vzniká cestovní smlouva mezi zákazníkem a pořadatelem jako poskytovatelem služby a závazek pořadatele poskytnout službu uvedenou v přihlášce.


3.3 Neuzavření cestovní smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že on-line databáze nabízených služeb (včetně cen za služby) se průběžně mění a zprostředkovatel nemůže žádným způsoben zajistit, že služba uvedená v přihlášce bude po zaplacení služby nadále k dispozici (nebude vyprodána), popř. že bude k dispozici za cenu uvedenou v přihlášce. Zprostředkovatel proto doporučuje zákazníkovi, aby provedl platbu služby některým ze způsobů uvedených v článku 3.1; tyto způsoby zajistí nejrychlejší zaplacení služby. Zákazník dále bere dále na vědomí, že po provedení platby (při zakoupení služby) může ve výjimečných případech nastat situace, kdy pořadatel objednávanou službu nepotvrdí.

Nastane-li situace, že služba uvedená v přihlášce nebude po zaplacení služby nadále k dispozici (bude vyprodána), popř. nepotvrdí-li pořadatel objednávanou službu, cestovní smlouva nevzniká. Zprostředkovatel je v takovém případě povinen zákazníkovi v přiměřené lhůtě vrátit zaplacenou celkovou cenu. Zprostředkovatel žádným způsobem neodpovídá za škodu, popř. jinou újmu a/nebo jiné následky způsobené zákazníkovi neuzavřením smlouvy. Vrácením celkové ceny (bez úroků) jsou vzájemná práva a povinnosti zákazníka a zprostředkovatele vyrovnána a zákazník nemá nárok na náhradu škody, popř. jiných nároků vůči zprostředkovateli vzniklých z důvodu neuzavření cestovní smlouvy.


3.4 Výše zálohy na celkovou cenu, úhrada zbývající části celkové ceny

Pro běžné kategorie (vnitřní kajuta, kajuta s oknem, kajuta s balkonem, mini-suita):
Pokud je doba do termínu odjezdu kratší než 48 dnů, je potřeba zaplatit plnou cenu plavby najednou.
Pokud je doba do termínu vyplutí delší než 48 dnů, zákazník může zaplatit zálohu 20% z ceny platby. Plnou cenu je pak třeba uhradit nejdéle 48 dní před termínem cesty.

Pro kategorie Suita, Concierge a Haven by Norwegian® - suity (všechny kategorie začínající kódem S, C a H):
Pokud je doba do termínu odjezdu kratší než 125 dnů, je potřeba zaplatit plnou cenu plavby najednou.
Pokud je doba do termínu vyplutí delší než 125 dnů, zákazník může zaplatit zálohu 20% z ceny platby. Plnou cenu je pak třeba uhradit nejdéle 125 dní před termínem cesty.

V případě, že by doplatek zálohy nebyl včas uhrazen, pořadatel - Norwegian Cruise Line - může rezervaci plavby zrušit a účtovat si storno poplatek (který si strhává z již zaplacené zálohy).
Zprostředkovatel - cestovní agentura OceanLand - si žádné vlastní storno poplatky neúčtuje


Pokud po stanovení výše ceny zálohy zájezdu dojde ke změně směnného kurzu ČNB české koruny vůči euru o více než 5% , výše ceny doplatku v českých korunách bude přepočítána (snížena nebo zvýšena) odpovídajícím způsobem. Případně je možná přímá platba v eurech.4. CESTOVNÍ DOKUMENTY,  VSTUPNÍ FORMALITY
4.1 Cestovní dokumenty

Dokumenty nutné pro čerpání služby a pokyny pro čerpání služby (dále jen „cestovní dokumenty“) včetně dokladu o pojištění pořadatele pro případ úpadku obdrží zákazník od zprostředkovatele nebo pořadatele. Lodní lístky obdrží zákazník jakmile uhradí plnou ceny plavby.

4.2 Vstupní formality

Všichni cestující (zákazníci) odpovídají v plném rozsahu za dodržení veškerých pro vykonání služby (cesty) potřebných předpisů (např. pasových, vízových a zdravotních předpisů, předpisů pro společnou přepravu zvířat) a také za úplnost cestovních dokladů. V této souvislosti jsou cestující (zákazníci) zejména povinni informovat se o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, do nichž cestují, a bez součinnosti zprostředkovatele si obstarat veškeré doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, pro pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno). V případě nesplnění povinností uvedených v předchozím odstavci je lodní nebo letecká společnost oprávněna odmítnout přepravu a veškeré z toho plynoucí náklady a újmy cestujícímu vyfakturovat. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu, újmu či jiné negativní dopady, které cestujícímu (zákazníkovi) vzniknou v případě nedodržení povinností uvedených v tomto čl. 4.2.5. STORNOVÁNÍ ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

Změny sjednané služby a výše stornopoplatků (odstupného) jakož i změny dalších podmínek cestovní smlouvy se řídí dle smluvních obchodních podmínek pořadatele. Zákazník podpisem přihlášky potvrzuje a ujišťuje, že se pečlivě a v plném rozsahu seznámil s obchodními podmínkami pořadatele jakožto nedílnou součástí cestovní smlouvy, jejich obsahem, zejména s výši stornopolatků, a s podmínkami pořadatele v plném rozsahu souhlasí. Zprostředkovatel doporučuje uzavřít pojištění pro případ storna zájezdu (nenastoupení na zájezd z důvodů nemoci). Zprostředkovatel - cestovní agentura OceanLand - si žádné další storno poplatky neúčtuje.6. REKLAMACE

Vzhledem k tomu, že zákazník je v právním vztahu výlučně s pořadatelem, s kterým zákazník uzavírá cestovní smlouvu, nese odpovědnost za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy pořadatel. Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu a rozsah služby poskytované pořadatelem; případné reklamace služby uplatňuje zákazník výlučně u pořadatele. Zprostředkovatel není oprávněn řešit reklamace služby ani jménem pořadatele.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen reklamovat službu ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, jejímž právem se cestovní smlouva řídí. Jde-li o plavbu pořádanou společností Norwegian Cruise Line, činí lhůta pro oznámení reklamace jeden měsíc od skončení čerpání služby (skončení plavby). Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi v případě žádosti součinnost s vyřízením reklamace služby u pořadatele.

Dle zákona o ochraně spotřebitele se může zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Zákazník může k podání návrhu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetove adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/7. OSOBNÍ ÚDAJE

Učiněním objednávky služby uděluje zákazník zprostředkovateli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených zprostředkovateli v souvislosti se zprostředkováním prodeje služby (dále jen „osobní údaje“). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů dle smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník souhlasí dále s tím, aby zprostředkovatel zpracovával osobní údaje (i) za účelem zprostředkování uzavření cestovní smlouvy, (ii) za účelem jejich zpřístupnění pořadateli a (iii) za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Zákazník souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku učinění objednání služby. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. Zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede zprostředkovatel a o dalších právech zákazníka vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

V případě, že zákazník požaduje zprostředkování služby i ve prospěch třetích osob, objednáním služby potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu dle tohoto článku.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Cestovní smlouva se skládá z Cestovní přihlášky a Obchodních podmínek pořadatele, popř. dalších součástí uvedených v cestovní smlouvě.

Podpisem Cestovní přihlášky zákazník potvrzuje, že se s návrhem cestovní smlouvy pečlivě seznámil, souhlasí s jeho obsahem, v plném rozsahu ho přijímá a dále, že tyto Všeobecné obchodní podmínky, Cestovní přihlášku a podmínky pořadatele převzal. V případě, že zákazník požaduje zprostředkování služby i ve prospěch třetích osob, podpisem Cestovní přihlášky potvrzuje, že s návrhem cestovní smlouvy tyto třetí osoby vyslovily souhlas a v plném rozsahu ho přijaly.


© OceanLand 2012 - 2018